ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ασκαρδαμυκτί», στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργία του και με σκοπό την ομαλή σχέση και συνεργασία των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή των σπουδαστών, των εκπαιδευτών, του προσωπικού (Γραμματείας και λοιπού προσωπικού) και της Διεύθυνσης της σχολής, έχει συστήσει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας τον οποίο πρέπει όλοι οι παραπάνω να γνωρίζουν και να τηρούν απαρέγκλιτα.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Το Ασκαρδαμυκτί είναι κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 1 με αριθμό αδείας 2100356 και μπορεί να υποδέχεται έως 75 καταρτιζόμενους ανά ώρα διδασκαλίας. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) και μόνον: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων γ) επαγγελματικό προσανατολισμό δ) επαγγελματική συμβουλευτική.

 2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό μεταξύ τους αλλά και την δέουσα προσοχή προς τον χώρο της σχολής.

 3. Οποιοσδήποτε αντιληφθεί εντός της σχολής συνάνθρωπο του να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, οφείλει να το αναφέρει αμέσως σε εκπαιδευτή, ή/και την γραμματεία, ή/και την Διεύθυνση της σχολής.

 4. Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω αντιληφθεί καταστροφή ή αλλοίωση υλικού/εργαλείου/μηχανήματος/εξοπλισμού, οφείλει να το αναφέρει αμέσως στον υπεύθυνο καθηγητή ή τη γραμματεία ή/και τη Διεύθυνση της σχολής.

 5. Για κάθε καταστροφή ή αλλοίωση υλικού/εργαλείου/μηχανήματος/εξοπλισμού που δεν οφείλεται στην εκπαιδευτική διαδικασία ή σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή άλλων δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής φύσης, η ευθύνη για την επισκευή ή την αντικατάσταση βαραίνει αποκλειστικά εκείνον ή εκείνους που προξένησαν την βλάβη.

 6. Για την ασφάλεια και την διαφύλαξη των προσωπικών ειδών των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς η σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη.

 7. Η σχολή οφείλει να ενημερώσει το σπουδαστή για τους κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας του χώρου, να εκπαιδεύσει το σπουδαστή στην ασφαλή χρήση και συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων χειρός, ενώ ο σπουδαστής οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης απαρέγκλιτα. Σε καμία περίπτωση η σχολή δε φέρει ευθύνη για ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από κακή χρήση εργαλείων και μηχανημάτων από το σπουδαστή.

 8. Απαγορεύεται η κατοχή, μεταφορά, διακίνηση και χρήση απαγορευμένων ουσιών στον εσωτερικό, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο της σχολής.

 9. Η σχολή διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να απομακρύνει τον οποιοδήποτε δεν έχει κόσμια συμπεριφορά ή κρίνει ότι αποτελεί κίνδυνο για τη σχολή και τους παραβρισκόμενους.

 10. Στους χώρους εκπαίδευσης απαγορεύεται να παρευρίσκονται άτομα που δεν έχουν εργασία στο χώρο, εκτός εξαιρέσεων επισκεπτών κατόπιν έγκρισης από τη διεύθυνση της σχολής και με την απαραίτητη συνοδεία από υπεύθυνο της σχολής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται ανήλικοι στους χώρους εκπαίδευσης εκτός από οργανωμένες επισκέψεις - ξεναγήσεις σχολείων ή ομάδων με συνοδεία τους κηδεμόνες ή υπευθύνους καθηγητές τους.

 11. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της σχολής

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο σπουδαστής πρέπει να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς και ιδιαίτερα να φροντίζει ώστε στη λήξη του μαθήματος οι χώροι εκπαίδευσης να παραδίδονται πάντα καθαροί και τακτοποιημένοι.

 2. Ο σπουδαστής πρέπει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία χειρός, τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα μηχανήματα/όργανα, καθώς και τα βιβλία της σχολής καθ’ υπόδειξη του δασκάλου, δείχνοντας την δέουσα προσοχή και επιμέλεια και να φροντίζει για την καλή τους κατάσταση.

ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Οι σπουδαστές που παρακολουθούν τα τμήματα σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να κάνουν χρήση των κοινόχρηστων χώρων εκπαίδευσης και του εξοπλισμού που αντιστοιχεί στον τομέα σπουδών τους και εκτός του ωραρίου των μαθημάτων τους, μετά το πρώτο τετράμηνο σπουδών με επίδειξη βεβαίωσης υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο καθηγητή ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στην ορθή και ασφαλή χρήση των μηχανημάτων και των εργαλείων.

 2. Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων  και του εξοπλισμού μπορεί να γίνεται μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που δεν πραγματοποιούνται άλλα μαθήματα στο χώρο κατόπιν συνεννόησης με τη σχολή για τη διαθεσιμότητα του χώρου την αρτιότητα του εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα δασκάλου ή άλλου επόπτη.

 3. Ο σπουδαστής μετά την χρήση του χώρου οφείλει να μεριμνήσει ώστε να τον αφήσει καθαρό, με τα εργαλεία και τυχόν υλικά στην προβλεπόμενη θέση τους, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο επόμενος σπουδαστής.

 4. Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων εκπαίδευσης έχει σκοπό την πρακτική εξάσκηση του σπουδαστή στις τεχνικές που διδάσκεται στη σχολή. Οφείλει να αναγνωρίζει ότι η χρήση του χώρου δεν προβλέπει παραγωγικές εργασίες από την πλευρά του σπουδαστή και οφείλει να μην μονοπωλεί κάποιο μηχάνημα αν υπάρχουν πολλοί σπουδαστές ταυτόχρονα που αναμένουν να κάνουν χρήση του εν λόγω μηχανήματος.

 5. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις αποθήκες υλικών χωρίς τη συνοδεία του υπεύθυνου καθηγητή και η χρήση υλικών & εργαλείων της σχολής χωρίς έγκριση από τον υπεύθυνο καθηγητή.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

 1. Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής έχει διαμορφωθεί ώστε κάθε μάθημα να διδάσκεται σε μονόωρες, δίωρες ή τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Η κάθε εβδομαδιαία συνάντηση νοείται ως μία ενότητα και η μη παρακολούθησή της συνιστά ΜΙΑ απουσία.

 2. Ο σπουδαστής πρέπει να προσέρχεται στην ώρα του. Σε περίπτωση που αργήσει πέραν των 30 λεπτών από την έναρξη θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τον εκπαιδευτή για το αν μπορεί να παρακολουθήσει το υπόλοιπο μάθημα απρόσκοπτα ή θα πρέπει να του χρεωθεί απουσία.

 3. Μετά την ολοκλήρωση της προκαθορισμένης διάρκειας του μαθήματος ο σπουδαστής οφείλει να αποχωρήσει από την αίθουσα διδασκαλίας μαζί με τον διδάσκοντα καθηγητή (εκτός αν έχει προηγηθεί άλλη συνεννόηση με το δάσκαλο ή τη σχολή)  ώστε να προετοιμαστεί ο χώρος για να υποδεχθεί τα επόμενα τμήματα. Οι αίθουσές μετά το πέρας των μαθημάτων παραμένουν κλειδωμένες και δεν μπορεί να γίνεται χρήση του χώρου ή του εξοπλισμού που βρίσκεται εντός αυτών.

 4. Στην εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται προαιρετικά ένα δεκάλεπτο διάλλειμα για κάθε πενήντα λεπτά διδασκαλίας, εκτός από την τελευταία ώρα της ημερήσιας εκπαίδευσης, κατά την οποία το τελευταίο δεκάλεπτο διατίθεται για την καθαριότητα και την τακτοποίηση του χώρου εκπαίδευσης. Αν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο μπορεί να παραλείψει κάποιο διάλειμμα.

 5. Για τη χρήση κινητού τηλεφώνου ο σπουδαστής θα πρέπει να εξέλθει από την αίθουσα που γίνεται το μάθημα.

 6. Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών κατόπιν συναίνεσης του δασκάλου. Απαγορεύεται η ηχογράφηση, μαγνητοσκόπηση και η βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 7. Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι εργάζεται μέσα σε ομάδα, να σέβεται τις δημιουργίες των συμμαθητών του και να αποφεύγει την αντιγραφή πρωτότυπων ιδεών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 1. Το περιεχόμενο του εκάστοτε τμήματος περιγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους είτε μέσω του επίσημου Site της σχολής είτε σε έντυπη μορφή.  Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα σπουδών αν το κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους μαθητές για αυτές τις αλλαγές

 2. Η διάρκεια της φοίτησης ορίζεται από τη σχολή, υπάρχει δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα της σχολής, κοινοποιείται στο σπουδαστή κατά την εγγραφή του και περιλαμβάνεται στα στοιχεία της σύμβασης εκπαίδευσης. Λόγω της τεχνικής φύσης του αντικειμένου σπουδών αναπόσπαστο μέρος της ύλης είναι και η πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένες κατασκευές. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής, ολοκληρώσει νωρίτερα τη πρακτική εφαρμογή από την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, δεν απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των οικονομικών του οφειλών ενώ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει την παρουσία του στη σχολή μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας σπουδών.

 3. Σε περίπτωση εξαιρέσεων που χρειαστεί επιπλέον χρόνος από τον προβλεπόμενο για την ολοκλήρωση της πρακτικής εφαρμογής και απαιτείται παρουσία δασκάλου, προηγείται συνεννόηση με τη σχολή και το δάσκαλο για τον προγραμματισμό των επιπλέον ωρών διδασκαλίας οι οποίες θα χρεώνονται αναλόγως της συμμετοχής. 

 4. Η σχολή σε κάποια μαθήματα παρέχει βασικά εκπαιδευτικά υλικά σε βασικές αποχρώσεις και ποιότητες για την διεξαγωγή μέρους του μαθήματος. Τα υλικά είναι υπολογισμένα για κατασκευές συγκεκριμένων προδιαγραφών. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής χρειαστεί επιπλέον υλικά είτε λόγω τροποποίησης, από πλευράς του, των προδιαγραφών της κατασκευής, είτε λόγω κακής χρήσης του υλικού που του παρείχε η σχολή, είτε λόγω του ότι επιθυμεί διαφορετικής αισθητικής υλικά τότε επιβαρύνεται το κόστος των επιπλέον υλικών. Τα υλικά είτε μπορεί να τα αγοράσει από τη σχολή είτε από οποιοδήποτε άλλο εμπορικό κατάστημα αφού συνεννοηθεί με το δάσκαλο για τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αποκλειστικά με δική του ευθύνη για την ποιότητα και την καταλληλόλητα. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται μείωση στα δίδακτρα, λόγω μη χρήσης υλικών που παρείχε η σχολή ως μέρος του μαθήματος.

 5. Οι σημειώσεις του κάθε σπουδαστή είναι δικές του και μόνο. Ο μοναδικός υπεύθυνος για τυχόν διανομή σημειώσεων στο τμήμα είναι η σχολή και ο εκάστοτε εισηγητής του μαθήματος.

 6. Τα αντικείμενα που κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών, τα παίρνει ο σπουδαστής μετά το πέρας των μαθημάτων ή κατά τη στιγμή της διακοπής της φοίτησης του. Ωστόσο μέχρι την ολοκλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του σπουδαστή (μέχρι και την ημέρα της διακοπής ή ολοκλήρωσης της φοίτησης) τα αντικείμενα παραμένουν ιδιοκτησία της σχολής.

 7. Τα υπό κατασκευή έργα, σχέδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό παραμένει στη σχολή εκτός αν ο δάσκαλος υποδείξει διαφορετικά λόγω εργασίας για το σπίτι.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Η σχολή δημιουργεί τμήματα ανάλογα τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα. Επιλέγει δε, πάντοτε κατά την κρίση της, τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.

 2. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ένα τμήμα ακόμα και αν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, αν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την λειτουργία του. Σε αυτή την περίπτωση ο σπουδαστής οφείλει να εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που έχει προς την σχολή, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που έχει παρακολουθήσει, μέχρι και τη στιγμή της ακύρωσης. Αν έχει ήδη προκαταβάλει μεγαλύτερο ποσό, η σχολή υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα το επιπλέον ποσό.

 3. Η σχολή έχει δικαίωμα να συγχωνεύει ή να διασπά τμήματα αν το κρίνει απαραίτητο.

 

ΑΡΓΙΕΣ

Η σχολή παραμένει κλειστή τις παρακάτω ημέρες. Οι ημέρες αυτές έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των τμημάτων και δεν αναπληρώνονται καθότι δεν καταμετρούνται στις διδακτικές ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών :

 • Όλες τις Κυριακές του έτους

 • Διακοπές καλοκαιριού: όλο τον Αύγουστο

 • Διακοπές Χριστουγέννων: από 24/12 έως 2/1

 • Διακοπές του Πάσχα: από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη μετά το Πάσχα

 • Καθαρή Δευτέρα

 • 25η Μαρτίου

 • 28η Οκτωβρίου

 • 1η Μαΐου

 • Αγίου Πνεύματος

Για οποιεσδήποτε άλλες μέρες χαθούν λόγω έκτακτης ανάγκης η σχολή οφείλει κατά την κρίση της είτε να συμπτύξει τη διδασκόμενη ύλη σε μικρότερο χρονικό διάστημα είτε να ορίσει ημέρα αναπλήρωσης του χαμένου μαθήματος ανάλογα τη διαθεσιμότητα του χώρου και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

 1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απουσίας (μεμονωμένης ή συνεχιζόμενης) του μαθητή, ο ίδιος δεν απαλλάσσεται από τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι σπουδές συνίστανται σε ολοκληρωμένες ενότητες και η παρακολούθηση τους όπως και οι οικονομικές οφειλές είναι συνεχόμενες και απαιτητές μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης ή διακοπής.

 2. Σε περίπτωση απουσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται η γραμματεία εκ των προτέρων.

 3. Σε περίπτωση απουσίας του σπουδαστή ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης των χαμένων ωρών. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος να αναπληρώσει τη χαμένη ύλη λαμβάνοντας σημειώσεις από τους συμμαθητές του ή οδηγίες από το δάσκαλο και προτεινόμενη βιβλιογραφία ή σημειώσεις για να εργαστεί σε προσωπικό του χρόνο.

 4. Η σχολή κατανοώντας τυχόν ύπαρξη προσωπικών υποθέσεων που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον σπουδαστή να κάνει απουσίες, ορίζει ότι για την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της βεβαίωσης παρακολούθησης ο σπουδαστής δεν θα πρέπει να έχει χάσει περισσότερο από το 20% των συνολικών ωρών παρακολούθησης. Επίσης θα πρέπει να έχει καλύψει όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις.

 

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής αιτηθεί αναπλήρωσης των ωρών κατά τις οποίες απουσίασε τότε τα δίδακτρα για το μάθημα της αναπλήρωσης ορίζονται στα 30€/ώρα διδασκαλίας και καταβάλλονται επιπλέον των συμφωνημένων διδάκτρων για το σύνολο του προγράμματος σπουδών. Τα εν λόγω δίδακτρα μπορούν να τροποποιηθούν από την σχολή και ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής πρέπει να απευθύνεται στην Γραμματεία για το ύψος των διδάκτρων αναπλήρωσης μαθήματος που ισχύει κάθε φορά. Οι μέρες και ώρες αναπληρώσης θα ορίζονται πάντοτε ανάλογα τη διαθεσιμότητα του χώρου και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 1. Οι δόσεις που συμφωνούνται αποτελούν διευκόλυνση πληρωμής του συνολικού κόστους του εκάστοτε τμήματος στο οποίο εγγράφεται ο ενδιαφερόμενος. Οι δόσεις είναι συνεχόμενες μηνιαίες, απαιτητές την πρώτη του εκάστοτε μήνα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναπροσαρμοστεί το ποσό λόγω απουσίας του σπουδαστή από μέρος ή το σύνολο των μαθημάτων

 2. Ο σπουδαστής που παρακολουθεί προγράμματα σπουδών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που συνίστανται από περισσότερα του ενός μαθήματα, μπορεί να προσθέσει επιπλέον μαθήματα από την αρχική του επιλογή αν αυτό είναι εφικτό αναπροσαρμόζοντας τα συνολικά δίδακτρα. Το ίδιο μπορεί να γίνεται σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να διακόψει την παρακολούθηση ενός επί μέρους μαθήματος.

 3. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει άμεσα τις οικονομικές του υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις δόσεις μέχρι και τον τρέχοντα μήνα κοινοποίησης της διακοπής. Το παραπάνω ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής της φοίτησης.

 4. Οι εκπτώσεις λόγω ανεργίας ή φοιτητικής ιδιότητας λογίζονται σε κάθε πληρωμή ξεχωριστά με την επίδειξη ενεργής κάρτας ανεργίας ή φοιτητικού πάσο. Λοιπές εκπτώσεις αφαιρούνται από την τελευταία συμφωνηθείσα δόση

 5. Η προκαταβολή που απαιτείται για τη δέσμευση μίας θέσης είναι η πρώτη μηνιαία δόση από το συμφωνημένο δοσολόγιο και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στο σπουδαστή εκτός εάν τελικά δεν συσταθεί τμήμα από υπαιτιότητα της σχολής.

 6. Σε περίπτωση εκπτωτικού πακέτου κατά το οποίο προπληρώνεται όλο ή μέρος του ποσού, το ποσό δεν επιστρέφεται εάν ο σπουδαστής διακόψει τη φοίτησή του.

 

Διακοπή φοίτησης

 1. Ο κάθε σπουδαστής μπορεί να διακόψει τη φοίτησή άμεσα και ανά πάσα στιγμή, αφού πρώτα ενημερώσει εγγράφως τη γραμματεία της σχολής (δια ζώσης ή με email στο info@askardamykti.com) ώστε να πάψει η ισχύς της σύμβασης εκπαίδευσης. Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει άμεσα τις οικονομικές του υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις δόσεις μέχρι και τον τρέχοντα μήνα κοινοποίησης της διακοπής. Το παραπάνω ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής της φοίτησης.

 2. Σε κάθε περίπτωση για την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της βεβαίωσης παρακολούθησης ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων και οι απουσίες του να μην υπερβαίνουν το 20% των συνολικών ωρών παρακολούθησης. Επίσης θα πρέπει να έχει καλύψει όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις.

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

 1. Η σχολή θα χρησιμοποιεί φωτογραφικό υλικό που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τα έργα των σπουδαστών  ή και  στιγμιότυπα του μαθήματος για τις προωθητικές της ενέργειες. Τα πρόσωπα των σπουδαστών δεν θα εμφανίζονται στις φωτογραφίες εκτός εάν το έχουν αποδεχθεί.. 

 

Υ&Α

 1. Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τον Κανονισμό Υγιεινής και Ασφάλειας της σχολής και να ζητήσει διευκρινίσεις σε περίπτωση που κάτι δεν είναι κατανοητό ή ξεκάθαρο. Ιδιαίτερα πρέπει να τηρεί κάθε στιγμή τα μέτρα ασφαλείας, να φέρει πάντα τα μέσα ατομικής προστασίας του και να αποφεύγει να κάνει χρήσης υλικών/μηχανών/εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού, ακόμα και με την προτροπή τρίτου, συναδέλφου/εκπαιδευτή/εισηγητή/συνεργάτη/διοικητικού προσωπικού, εάν δεν έχει εκπαιδευτεί από την σχολή για την χρήση του.