top of page

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Α. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ ΟΕ» και διακριτικό τίτλο «ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αβέρωφ αρ. 30, Τ.Κ. 14232, τηλ. +30 2108819784, e-mail: info@askardamykti.com, (εφεξής «Επιχείρηση» ή «Σχολή»), σας ενημερώνει με την παρούσα, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν, για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, την πηγή συλλογής τους, τον λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες αυτών, τον χρόνο τήρησής τους, την τυχόν διαβίβασή τους εκτός Ε.Ε. καθώς και για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε. Η παρούσα ισχύει για τους Πελάτες της Επιχείρησης που συνάπτουν σύμβαση είτε μέσω υπογραφής έγγραφης σύμβασης είτε με τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως (εφεξής συνολικά αναφερόμενοι ως «Πελάτες» ή «Εκπαιδευόμενοι») καθώς και σε περιπτώσεις μη Πελατών (π.χ αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Σχολή μέσω της Ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά ή εγγραφεί για να λαμβάνει newsletter).

Β. Είδος δεδομένων και πηγές προέλευσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Επιχείρηση είναι:

1. Στοιχεία ταυτοποίησης και τιμολόγησής σας, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και ΔΟΥ, ΑΔΤ, επάγγελμα, εργοδότης σας σε περίπτωση τιμολόγησης και έκδοσης του φορολογικού στοιχείου στο όνομα του εργοδότη (και λοιπά στοιχεία τιμολόγησης εργοδότη), τυχόν προηγούμενη εμπειρία ή πλήρωση κριτηρίων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (αν απαιτείται).

2. Στοιχεία επικοινωνίας σας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό, κινητό),

3. Στοιχεία πληρωμών, είδος/μέθοδος πληρωμής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση πληρωμής μέσω τράπεζας), τα αναγκαία δεδομένα για την πληρωμή από τις πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, ποσά/εξοφλήσεις/οφειλές/υπόλοιπα/δόσεις, δεδομένα σχετικά με τις πληρωμές και τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.

4. Προγράμματα εκπαίδευσης στα οποία ο Πελάτης συμμετέχει και στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση σε αυτά, έτος παρακολούθησης, επιλεχθέν πρόγραμμα, παρουσίες- απουσίες στο πλαίσιο παρακολούθησης του προγράμματος (αριθμός και ημέρες), αναπληρώσεις και τυχόν άλλο στοιχείο που αφορά τα ανωτέρω, δεδομένα παραγγελιών- κρατήσεων.

5. Φωτογραφίες και βίντεο με οπτικοακουστικό υλικό που σας αφορά, στο πλαίσιο κοινωνικών εκδηλώσεων ή/και προωθητικών ενεργειών της Σχολής.

6. Στοιχεία δημιουργίας-λειτουργίας λογαριασμού δηλαδή στοιχεία ταυτοποίησης, φωτογραφία μέλους (προαιρετικά), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη, ιστορικό σύνδεσης σε περίπτωση εγγραφής μέλους στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης.

7. Περιεχόμενο αιτήματος, επικοινωνίας, ημέρα, ώρα, αίτημα, δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας αποστολέα

8. Δεδομένα τεχνικής φύσεως αναφορικά τη λειτουργία της πλατφόρμας όπως διεύθυνση ip, δεδομένα ταυτοποίησης χρήστη, δεδομένα πρόσβασης χρήστη (ημερομηνία, ώρα, ιστορικό συνδέσεων/προσβάσεων) εφόσον εγγράφεστε ως μέλος της ιστοσελίδας.

9. Δεδομένα σχετικά με απαντήσεις σχετικά με συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Σχολής, απόκριση σε σχέση με επικοινωνία με την Σχολή

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό σημεία 1, 2, 3, 4 παρέχονται στην Επιχείρηση από εσάς και αποτελούν απαίτηση για τη σύναψη της σύμβασης. Η μη παροχή των δεδομένων αυτών έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής των υπηρεσιών. Στην περίπτωση των δεδομένων υπό στοιχείο 5 ανωτέρω, που σύμφωνα με την ενότητα Γ4 παρέχονται από εσάς με τη συγκατάθεση σας, τυχόν άρνησή σας να τα παρέχετε έχει ως συνέπεια να μην εμφανίζεστε στις ενέργειες παρουσίασης του Έργου της Σχολής και των και των Εκπαιδευόμενων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τα δεδομένα υπό σημεία 6 παρέχονται κατά τη δημιουργία και χρήση του λογαριασμού μέλους και μαζί με τα δεδομένα υπό στοιχεία 7 και 8 παρέχονται από εσάς μέσω της χρήσης της πλατφόρμας/ιστοσελίδας της Επιχείρησης. Τα δεδομένα υπό στοιχείο 9 συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σε συνέχεια της αποστολής σχετικής επικοινωνίας προς εσάς από την Επιχείρηση.

Γ. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Η Σχολή συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω αναφερθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους ακόλουθους σκοπούς και νομικές βάσεις:

1) Παροχή υπηρεσιών

Τα δεδομένα υπό σημεία 1, 2, 3 , 4 ανωτέρω της Ενότητας Β για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που λαμβάνετε από την Επιχείρηση, για την διευθέτηση ζητημάτων σχετικά με τα Προγράμματα, για την καταγραφή και τον έλεγχο παρακολούθησης των Προγραμμάτων που έχετε επιλέξει καθώς και τον έλεγχο των πληρωμών στις οποίες έχετε προβεί και για την ενημέρωσή σας για εκκρεμείς οφειλές καθώς και την ενημέρωσή σας αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την Εκπαίδευσή σας γενικά και τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης της εσάς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται μέσω της σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και η νομική βάση επεξεργασίας τους είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (εκτέλεση πληρωμής, παροχή υπηρεσιών κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ.

2) Τιμολόγηση υπηρεσιών

Τα δεδομένα υπό σημεία 1, 2, 3 και 4 ανωτέρω της Ενότητας Β που σχετίζονται με τις πληρωμές σας κατά περίπτωση τυγχάνουν επιπλέον επεξεργασίας, με σκοπό την τιμολόγησης των υπηρεσιών της Επιχείρησης και νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι η εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεων της Σχολής που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ.

3) Απευθείας προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα

Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας (δεδομένα υπό στοιχεία 2 ανωτέρω) και οι απαντήσεις σας αναφορικά με τη συμμετοχή σας σε κάποια εκδήλωση της σχολής (δεδομένα υπό σημείο 9 ανωτέρω) χρησιμοποιούνται επίσης για το σκοπό της προώθησης παρόμοιων υπηρεσιών μας με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail/sms), με νομική βάση επεξεργασίας το υπέρτερο έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας για την απευθείας εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της (άρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ και αρ. 11 παρ. 3 Ν. 3471/2006), εφόσον είσαστε Πελάτης μας. Στις περιπτώσεις που δεν είσαστε ήδη Πελάτης μας και εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία για σκοπούς προώθησης της Επιχείρησής μας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ και 11 παρ. 1 Ν. 3471/2006. Στην περίπτωσή αυτή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πρό της ανάκλησής της. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 30 2108819784 είτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@askardamykti.com.

4) Για σκοπούς παρουσίασης του έργου της Σχολής και των Εκπαιδευόμενων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας

Το όνομα σας καθώς και τα δεδομένα υπό στοιχείο 5 ανωτέρω της Ενότητας Β χρησιμοποιούνται από την Σχολή με σκοπό την παρουσίαση του έργου της Σχολής και των Εκπαιδευόμενων στην ιστοσελίδα της Σχολής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ. Δεδομένου ότι η πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται σε απεριόριστο αριθμό ατόμων καλείστε να είσαστε προσεκτικοί όταν μας παρέχετε τη σχετική συγκατάθεση για τον ανωτέρω σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πρό της ανάκλησής της. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 30 2108819784 είτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@askardamykti.com.

5) Εγγραφή μέλους στην ιστοσελίδα

Τα δεδομένα υπό στοιχείο 6 ανωτέρω της Ενότητας Β χρησιμοποιούνται για την προαιρετική εγγραφή σας ως μέλους για την χρήση δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας που παρέχονται εφόσον επιθυμείτε να γίνετε μέλος, με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πρό της ανάκλησής της. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 30 2108819784 είτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@askardamykti.com.

Επισημαίνεται ότι βάσει των ρυθμίσεων ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας μπορείτε να προβείτε σε σχετικές επιλογές αναφορικά με επιθυμητό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας του προφίλ σας και την προβολή των δεδομένων σας ώστε το προφίλ σας να είναι ορατό ή μη και να επιτρέπετε ή όχι την επικοινωνία άλλων μελών με εσάς.

6) Λειτουργία της ιστοσελίδας- πλατφόρμας της Επιχείρησης και βελτίωση της εν γένει παροχής υπηρεσιών

Τα δεδομένα υπό στοιχείο 8 ανωτέρω της Ενότητας Β επεξεργάζονται από τη Σχολή με σκοπό την ορθή και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας- πλατφόρμας και τη βελτίωση των υπηρεσιών μέσω αυτής. Στην περίπτωση αυτή η νομική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης για την προσήκουσα λειτουργία της πλατφόρμας και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής το οποίο υπερισχύει των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ως υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ)

7) Επικοινωνία με εσάς κατόπιν αιτήματός σας μέσω της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

Τα δεδομένα υπό σημείο 7 ανωτέρω της Ενότητας Β επεξεργάζονται από την Επιχείρηση για την επικοινωνία και την απάντηση σε αίτημα που υποβάλλετε προς την Επιχείρηση οικειοθελώς μέσω της σχετικής δυνατότητας της Ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά. Στην περίπτωση αυτή, όταν δεν είστε Πελάτης της Σχολής, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ. Στην περίπτωσή αυτή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πρό της ανάκλησής της. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 30 2108819784 είτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@askardamykti.com.

Δ. Διαβίβαση των δεδομένων – Αποδέκτες

Προκειμένου η Σχολή να ανταποκριθεί στις ανωτέρω αναφερθείσες λειτουργίες και στις σχετικές υποχρεώσεις της, κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κατηγορίες προσώπων ή φορέων (αποδέκτες). Οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων ή την παροχή των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Επιχείρηση. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

 

 1. Εκτελούντες την επεξεργασία: η Επιχείρηση συνεργάζεται με τους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, προκειμένου αυτοί να την επικουρήσουν στην εκπλήρωση των εννόμων ή εκ συμβάσεως υποχρεώσεών της, οι οποίοι είναι

 • πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών

 • πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και μηχανογραφικής στήριξης της Επιχείρησης

 • πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting), υπολογιστικού νέφους (cloud providers)

 • πάροχοι υπηρεσιών νομικών υπηρεσιών

 • εκπαιδευτές- διδάσκοντες στην Επιχείρηση

υπό τον όρο τήρησης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

 1. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνεργάτες – πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλαγής

 2. Φορολογικές αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

 3. Δικηγόροι, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δικαιωμάτων της Επιχείρησης και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της

 4. Δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, καθώς και ελεγκτικές αρχές, εφόσον αυτό επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις ή κατόπιν σχετικών νομίμων αιτημάτων αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 5. Εταιρείες κοινωνικών δικτύων και μέσων μαζικής ενημέρωσης για την εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών.

 6. Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα κοινοποιούνται σε κοινωνικά δίκτυα και μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στις περιπτώσεις που ο Πελάτης επιλέγει να κάνει δημόσιο το προφίλ του, τα δεδομένα εικόνας και βίντεο είναι προσβάσιμα σε απεριόριστο αριθμό τρίτων προσώπων.

 

Ε. Χρόνος τήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα σας τηρούνται για το απαιτούμενο διάστημα για την εκπλήρωση των εκάστοτε σκοπών επεξεργασίας όπως αυτοί ειδικότερα αναλύονται στην ενότητα Γ ανωτέρω και σε συνδυασμό με την Πολιτική διατήρησης δεδομένων της Επιχείρησης (για παράδειγμα ο αριθμός ΑΔΤ διατηρείται από την Επιχείρηση ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος που παρακολουθήσατε). Πέραν τούτου, τα αναγκαία για φορολογικούς σκοπούς δεδομένα σας διατηρούνται για το εκάστοτε προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης τους (π.χ. δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων φορολογικής φύσεως της Επιχείρησης). Στις περιπτώσεις επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, τα δεδομένα επικοινωνίας σας θα διατηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από την Επιχείρησή μας μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Εάν μέχρι τη λήξη των ως άνω χρονικών διαστημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκεται η Επιχείρηση και σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων σας παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μετά την πάροδο των κατά περίπτωση ανωτέρω χρονικών διαστημάτων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγράφονται/καταστρέφονται βάσει της ισχύουσας πολιτικής καταστροφής της Επιχείρησης.

ΣΤ. Διαβίβαση δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Οντότητες εκτός Ε.Ε. αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση τηρεί τις απαιτούμενες εγγυήσεις δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, πρόσβαση στα δεδομένα σας αποκτάται στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ για σκοπούς που σχετίζονται με τη διατήρηση και λειτουργία της Ιστοσελίδας και για σκοπούς διενέργειας πληρωμών, στο βαθμό που η πρόσβαση είναι αναγκαία. Η εν λόγω πρόσβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυνάμει των οποίων διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τις τρίτες χώρες, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στις εν λόγω χώρες.

Ζ. Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε μία σειρά δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του ΓΚΠΔ, ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Επιχείρηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα δικαιώματά σας ανά σκοπό επεξεργασίας και αντίστοιχη νομική βάση. Επιλέγοντας από τον παρακάτω πίνακα το αντίστοιχο δικαίωμα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες (έννοια, τρόπος και προθεσμίες άσκησης).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@askardamykti.com, ή εγγράφως στην στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αβέρωφ αρ. 30, Τ.Κ. 14232. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών για την επιβεβαίωση της ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι η Σχολή έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί μερικώς ή πλήρως την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών της.

Η Επιχείρηση οφείλει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται κατά την κρίση της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων και σε αυτήν την περίπτωση η Επιχείρηση θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή για την εν λόγω παράταση, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

Εάν η Επιχείρηση δεν ενεργήσει επί του αιτήματός σας κατά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή κατόπιν της απαντήσεώς της κρίνετε ότι παραβιάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιώματά σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Επιχείρησή μας, στα στοιχεία: τηλ. +30 2108819784, e-mail: info@askardamykti.com.

Η. Τροποποίηση της παρούσας ενημέρωσης

Η παρούσα ενημέρωση τροποποιείται όποτε κρίνεται αναγκαίο από την Επιχείρηση αναλόγως των επιχειρηματικών αναγκών της και των τροποποιήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η παρούσα αναθεωρήθηκε την 28-8-2023 και εγκρίθηκε από την Επιχείρηση αυθημερόν.

bottom of page