ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ασκαρδαμυκτί ΟΕ» (εφεξής η "Σχολή"), η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας. Στο παρόν έντυπο περιγράφεται η Πολιτική της  Σχολής µας, αναφορικά µε την επεξεργασία των  προσωπικών  δεδομένων  των επισκεπτών μας, των φοιτητών μας και των προμηθευτών μας, κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Ειδικότερα, περιγράφεται και αναλύεται: το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, η νόμιμη βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, οι αποδέκτες αυτών καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει λάβει η Σχολή για την εγγύηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητάς σας.

Επίσης, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται η Σχολή μας είναι απόλυτα ασφαλή, ενώ τα διαχειριζόμαστε πάντα με σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η πολιτική μας ως προς αυτά θα παραμείνει σε αυστηρή γραμμή, καθώς δεν μοιραζόμαστε ή εμπορευόμαστε ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους φορείς, πλην των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται κατωτέρω στην ενότητα περί διαβίβασης των δεδομένων. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερωμένες  εκδόσεις της  πολιτικής μας, καθότι η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή μεταβάλλει την πολιτική κατά την διακριτική της ευχέρεια, για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής και τις επιταγές του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Σχολή (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ασκαρδαμυκτί ΟΕ») με έδρα τη Νέα Ιωνία, οδός Αβέρωφ 30 τκ 14232 , email: info@askardamykti.com, τηλ: 2108819784, website: www.askardamykti.com , ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών και συνεργατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:

Η  Σχολή συλλέγει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας παρέχει τις υπηρεσίες που επιθυμείτε και επιλέγετε για να είναι πρακτικά εφικτή η συνεργασία μας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον το επιθυμείτε, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα, τα οποία και επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε και αποκλειστικά για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών μας. Ειδικότερα για τις εξής κατηγορίες προσώπων επεξεργαζόμαστε τα αντίστοιχα κατωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα :

Κατηγορίες Προσώπων

α)             Επισκέπτης / Ενδιαφερόμενος πελάτης : όνομα, επώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο ή/και σταθερό τηλέφωνο, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπέζης) (εφεξής «ομάδα Α»).

β)             Εγγεγραμμένος σπουδαστής, ιδιώτης ή ατομική επιχείρηση : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα (για εταιρίες), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπέζης), email, κινητό τηλέφωνο η/και σταθερό τηλέφωνο, η/και τυχόν φωτογραφίες που λαμβάνονται στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών για την προβολή και διαφήμιση της  Σχολής και μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης, (εφεξής «ομάδα Β»).

γ)             Προμηθευτής/ εξωτερικός συνεργάτης: όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, email, κινητό τηλέφωνο η/και σταθερό τηλέφωνο (εφεξής «ομάδα Γ»).

δ)             Εργαζόμενοι/υπάλληλοι και αιτούντες εργασία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ/νια γέννησης, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, email, κινητό τηλέφωνο η/και σταθερό τηλέφωνο, βιογραφικό σημείωμα, η/και τυχόν φωτογραφίες που λαμβάνονται στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών για την προβολή και διαφήμιση της  Σχολής και μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης (εφεξής «ομάδα Δ»).

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες προσώπων και δια της μεθόδου επεξεργασίας της ιστοσελίδας μας, διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Περαιτέρω και στην περίπτωση που ο επισκέπτης ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο newsletter μας για να λαμβάνει ενημερώσεις με όλα τα νέα, σεμινάρια, εκδηλώσεις, δραστηριότητες κλπ, ή/και να μας αποστείλει κάποιο προσωπικό μήνυμα, η Σχολή μας θα διαχειρίζεται με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που ο επισκέπτης θα μας γνωστοποιήσει μετά την ρητή δήλωση συγκατάθεσής του.

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:

Η Σχολή, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα οποία συνίστανται μόνο σε όσα κρίνονται απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό συνεργασίας ή συμφωνία παροχής των υπηρεσιών που επιθυμείτε ανάλογα με την κατηγορία προσώπων όπου ανήκετε (ιδέ ανωτέρω τις κατηγορίες προσώπων).  Ως εκ τούτου, η ρητή συγκατάθεσή σας καθώς και η συμφωνία παροχής υπηρεσιών αποτελεί τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας:

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στην γραμματεία της Σχολής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής από την υπηρεσία ενημέρωσης (newsletter), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στα απεσταλμένα email η/και στην ηλεκτρονική μας σελίδα.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα:

Η Σχολή διαβιβάζει συγκεκριμένα μόνο προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της και για συγκεκριμένο σκοπό που εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής. Ειδικότερα, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από και προς τρίτους αναλόγως της κατηγορίας προσώπων όπου ανήκετε, διενεργείται ως εξής :

  • Τα στοιχεία της «ομάδας Α», δύνανται να διαβιβάζονται στον πάροχο του συστήματος μηχανογράφησης της Σχολής, για εσωτερική της Σχολής χρήση.

  • Τα στοιχεία της «ομάδας Β», δύνανται να διαβιβάζονται α) σε δικηγόρο ή δικηγορική εταιρία για την περίπτωση και μόνο καταγγελίας της υπογραφείσας σύμβασης, β)στον πάροχο του συστήματος μηχανογράφησης της Σχολής, για εσωτερική της Σχολής χρήση, γ) σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την διεκπεραίωση των, εκ του νόμου, οικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της Σχολής.

  • Τα στοιχεία επικοινωνίας της «ομάδας Β» (email και τηλέφωνα), μπορούν να διαβιβάζονται στα πρόσωπα της «ομάδας Δ» και ειδικότερα στους καθηγητές της Σχολής με σκοπό την ενημέρωση και την επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών, για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση.

  • Τα στοιχεία της «ομάδας Γ», μπορούν να διαβιβάζονται α) σε δικηγόρο ή δικηγορική εταιρία για την περίπτωση δικαστικών ενεργειών β) στον πάροχο του συστήματος μηχανογράφησης της Σχολής, για εσωτερική της Σχολής χρήση και γ) σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την διεκπεραίωση των, εκ του νόμου, οικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της Σχολής (τιμολόγηση, αποδείξεις κλπ).

  • Τα στοιχεία επικοινωνίας της «ομάδας Γ» (επώνυμο, email, τηλέφωνο και έδρα), μπορούν να διαβιβάζονται στα πρόσωπα της «ομάδας Β» με σκοπό την ενημέρωση και την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας.

  • Τα στοιχεία της «ομάδας Δ», μπορούν να διαβιβάζονται α) σε δικηγόρο ή δικηγορική εταιρία για την περίπτωση δικαστικών διαφορών,  β) στον πάροχο του συστήματος μηχανογράφησης της Σχολής, για εσωτερική της Σχολής χρήση και γ) σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την διεκπεραίωση των, εκ του νόμου, οικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της Σχολής. (μισθοδοσία, πληρωμές κλπ).

  • Τα στοιχεία επικοινωνίας της «ομάδας Δ» (email και τηλέφωνα), μπορούν να διαβιβάζονται στα πρόσωπα της «ομάδας Β» και ειδικότερα στους σπουδαστές της Σχολής με σκοπό την ενημέρωση και την επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και σπουδαστών, για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Σχολή «ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ» παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους ως άνω τρίτους, στους οποίους αναθέτει εκτέλεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τον ανατεθειμένο σκοπό, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τη Σχολή, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα

:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την γραμματεία μας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι µε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr. Ωστόσο, θα χαρούμε να µας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονο σας το συντομότερο δυνατό, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας αλλά και σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιώματά σας και την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία της Σχολής email: info@askardamykti.com τηλέφωνο: 210 88 19 784 – 6953 088 538