top of page

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

1. Γενικές πληροφορίες- ταυτότητα παρόχου των υπηρεσιών- διαδικασία - στάδια για τη σύναψη σύμβασης

1.1. Γενικές πληροφορίες - ταυτότητα παρόχου των υπηρεσιών: Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών (στο εξής «Όροι και Προϋποθέσεις»), ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, όταν η σύμβαση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών (στο εξής η «Σχολή» ή «Επιχείρηση») και λήπτη των υπηρεσιών (στο εξής «Εκπαιδευόμενος» ή «Πελάτης» ή «Εσείς») συνάπτεται εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας https://www.askardamykti.com/ (στο εξής «Ιστοσελίδα»). Την ανωτέρω ιστοσελίδα διατηρεί και διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ ΟΕ» και διακριτικό τίτλο «ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αβέρωφ αρ. 30, με ΑΦΜ 800555173, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας.. αρ. ΓΕΜΗ 129127303000 τηλ: 2108819784., διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου info@askardamykti.com.

1.2. Tύποι υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας: o Πελάτης μπορεί μέσω της Ιστοσελίδας να συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχονται στον Εκπαιδευόμενο με φυσική παρουσία του και επιτόπια παρακολούθηση των επιλεχθέντων Προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης (στο εξής «Εκπαίδευση» ή «Προγράμματα»).

1.3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για προμήθεια υπηρεσιών Εκπαίδευσης μέσω της Ιστοσελίδας, ο εκάστοτε Πελάτης, αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αποτελούν τη σύμβαση που ρυθμίζει τη σχέση του με τη Σχολή. Οι Όροι και Προϋποθέσεις (όπως αυτοί ισχύουν) τη δεδομένη χρονική στιγμή, βρίσκονται διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα και μπορούν να αποθηκευτούν και να εκτυπωθούν από τον Πελάτη ανά πάσα στιγμή. Oι Όροι και Προϋποθέσεις τροποποιούνται όποτε κρίνεται σκόπιμο από την Σχολή και έκαστη τροποποίηση ισχύει από την ανάρτηση της στην Ιστοσελίδα. Υποχρεούστε να επισκέπτεστε συχνά τους Όρους και Προϋποθέσεις και σε περίπτωση που διαφωνείτε να απέχετε από τη διενέργεια συναλλαγής μέσω της Ιστοσελίδας.

1.4. Λεπτομέρειες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων μπορείτε να λάβετε από την Ιστοσελίδα και ειδικότερα από την περιγραφή κάθε ειδικότερου Προγράμματος (στο εξής «Πρόγραμμα Σπουδών») του Προγράμματα που επιλέγετε να παραγγείλετε, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Η περιγραφή αυτή γίνεται με σκοπό την πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωσή τις πριν από την κατάρτιση τις σύμβασης. Η παρακολούθηση των Προγραμμάτων θα πραγματοποιείται τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών και θα έχουν τη διάρκεια που εκεί ειδικότερα ορίζεται.

1.5.Ο Εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι τα Προγράμματα παρέχονται «ως έχουν». Η Σχολή δεν έχει υποχρέωση αναπλήρωσης μαθημάτων, ωρών και ύλης σε περίπτωση απουσίας του Εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο από τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες των Προγραμμάτων πλην των αργιών που ειδικότερα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του οποίου ο Εκπαιδευόμενος δηλώνει ότι έλαβε γνώση με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων (εφεξής «Κανονισμός Λειτουργίας»).

1.6.Διαδικασία – στάδια για τη σύναψη της σύμβασης:

1.6.1. Η διαδικασία για τη σύναψη της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

i) Μετά την επιλογή του Προγράμματος που επιθυμείτε, κάντε κλικ στο κουμπί «Κάντε κράτηση τώρα», συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητούνται σε όλα τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο του καλαθιού σας θα πρέπει να ελεγχθεί και αν χρειάζεται να τροποποιηθεί από εσάς πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και το πάτημα του κουμπιού “Κράτηση θέσης με πληρωμή” ώστε να εντοπίσετε και να διορθώσετε σφάλματα πριν από την υποβολή της παραγγελίας.

1.6.2. Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της παραγγελίας, υπάρχει στα Προγράμματα που αυτό προβλέπεται, διάκριση του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την δέσμευση θέσης του Προγράμματος και το οποίο δεν επιστρέφεται κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω στο άρθρο 2.4 και του υπολειπόμενου ποσού που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.

1.6.3.Η υποβολή παραγγελίας Προγραμμάτων προς την Σχολή δεν αποτελεί σύναψη σύμβασης αλλά πρόταση για σύναψη σύμβασης με τη Σχολή. Αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας και τη χρέωση του ποσού λαμβάνετε:

Α) Αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποτελεί απόδειξη είσπραξης -μη φορολογικού τύπου - του ποσού που χρεώθηκε κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Β) Αυτοματοποιημένο μήνυμα ολοκλήρωσης της κράτησης για το Πρόγραμμα. Το μήνυμα αυτό είναι επιβεβαιωτικό της σύναψης της σύμβασης μεταξύ μας και ορίζει το χρονικό σημείο σύναψης της σύμβασης.

1.6.4 Η Σύμβαση θα συναφθεί μόνο στα ελληνικά

 

2. Κόστος Προγραμμάτων - διευθετήσεις πληρωμής- τρόπος πληρωμής- όροι κατάθεσης ποσού για δέσμευση θέσης από τον Πελάτη

2.1 Η αναγραφόμενη στα Προγράμματα τιμή αποτελεί τη συνολική τιμή εκάστου Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (όταν αυτός ισχύει) και κάθε άλλου τέλους και φόρου. Για τα θέματα των υλικών ισχύει το άρθρο 2.5 κατωτέρω. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε, πριν από την προμήθεια τους από τον Πελάτη μέσω της Ιστοσελίδας το κόστος των Προγραμμάτων χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Εκπαιδευόμενου. Ο Εκπαιδευόμενος υποχρεούται να καταβάλλει το αντίτιμο για την παροχή των υπηρεσιών στην τιμή που αναγράφεται κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης μέσω της Ιστοσελίδας. Οι τιμές αναγράφονται σε Ευρώ.

2.2. Η πληρωμή για την παροχή των υπηρεσιών Εκπαίδευσης πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Για όσα Προγράμματα προβλέπεται και επισημαίνεται ειδικά στο Πρόγραμμα, με εξόφληση του συνόλου του ποσού με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ηλεκτρονικά, ή

Β) Για όσα Προγράμματα προβλέπεται, για διευκόλυνση του Εκπαιδευόμενου, σε μηνιαίες δόσεις, είτε μέσω κατάθεσης κάθε δόσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η Σχολή ή με μετρητά. Ο αριθμός των δόσεων και το ακριβές ποσό κάθε δόσης εξειδικεύεται σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών ξεχωριστά και ο Εκπαιδευόμενος δηλώνει με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι έχει λάβει γνώση των ανωτέρω και τα αποδέχεται, το δε Πρόγραμμα Σπουδών αναγνωρίζεται από τα μέρη ως αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις Προγραμμάτων που εξοφλούνται με δόσεις είναι απαραίτητη η καταβολή του ποσού που επισημαίνεται κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας για την δέσμευση θέσης. Κάθε μηνιαία δόση θα πρέπει να καταβάλλεται από τον Εκπαιδευόμενο, εντός του πρώτου δεκαήμερου κάθε ημερολογιακού μήνα. Στην περίπτωση καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό, ο Εκπαιδευόμενος, επιβαρύνεται ο ίδιος με τυχόν τραπεζικά έξοδα και θα πρέπει να αποστέλλει αυθημερόν το αποδεικτικό κατάθεσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@askardamykti.com.

2.3. Στην περίπτωση μη καταβολής εκάστης των δόσεων την δέκατη ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα, ημερομηνία η οποία συμφωνείται από τα μέρη ως δήλη ημέρα, το συνολικό υπολειπόμενο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στον Εκπαιδευόμενο την παρακολούθηση του Προγράμματος μέχρι την πλήρη και προσήκουσα καταβολή της εκάστοτε δόσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκπαιδευόμενος δεν θα δύναται να αναπληρώσει τυχόν ώρες μη παρακολούθησης του Προγράμματος που έχασε λόγω της μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης την ανωτέρω δήλη ημέρα.

2.4. Τυχόν προεξόφληση του συνολικού ή μέρους του κόστους του Προγράμματος (η οποία δεν είναι αναγκαία για την δέσμευση θέσης για την παρακολούθηση του Προγράμματος) ή καταβολή ποσού από τον Εκπαιδευόμενο για δέσμευση θέσης ή/και οποιαδήποτε προκαταβολή ποσού (ανεξαρτήτως αν αφορά εκπτωτικό πακέτο ή όχι) δεν επιστρέφονται σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον Εκπαιδευόμενο ή καταγγελίας της σύμβασης από τη Σχολή για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7. Το καταβληθέν ποσό για δέσμευση θέσης επιστρέφεται από τη Σχολή μόνο σε περίπτωση μη σύστασης τμήματος με υπαιτιότητα της Σχολής.

2.5. Στο κόστος για την Εκπαίδευση μέσω Προγραμμάτων περιλαμβάνεται κατά την κρίση της Σχολής το κόστος μέρους ή του συνόλου των βασικών εκπαιδευτικών υλικών σε βασικές αποχρώσεις για την διεξαγωγή του μαθήματος, ή των υλικών που χρησιμοποιούνται για πειραματισμό τα οποία αποφασίζονται κατά την διακριτική ευχέρεια της Σχολής. Δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ο Εκπαιδευόμενος θα επιβαρυνθεί με επιπλέον δαπάνες για το κόστος προμήθειας υλικών το οποίο δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό, σε αυτή την περίπτωση ο Εκπαιδευόμενος θα ενημερωθεί εγκαίρως. Αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν το κόστος ως εύλογο και δίκαιο, ανταποκρινόμενο στην παροχή των υπηρεσιών και το κόστος των υλικών. Το κόστος του Προγράμματος δεν δύναται να μειωθεί λόγω μη χρήσης ή μη εξάντλησης των ανωτέρω βασικών εκπαιδευτικών υλικών από τον Εκπαιδευόμενο ή/και λόγω απουσίας του (μεμονωμένης ή συνεχιζόμενης) ανεξαρτήτως αιτίας κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

2.6. Το κόστος του Προγράμματος δεν μειώνεται σε περίπτωση απουσιών του Εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.5 ανωτέρω. Σε περίπτωση απουσιών από μέρους του Εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο, ο Εκπαιδευόμενος δύναται να υποβάλλει στην Σχολή αίτημα αναπλήρωσης με υποχρέωση καταβολής επιπλέον κόστους. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει επί του αιτήματος, είτε κάνοντας το αποδεκτό και ορίζοντας το πρόσθετο κόστος, τον τρόπο καταβολής και τις ημέρες και ώρες αναπλήρωσης ή να το απορρίψει, γνωστοποιώντας σε κάθε περίπτωση την απάντησή της στον Εκπαιδευόμενο εντός ευλόγου διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Η εν λόγω συμφωνία για την αναπλήρωση των ωρών κατά τα ανωτέρω γίνεται εγγράφως, δεκτή και μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.7. Η Σχολή δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να εφαρμόζει εκπτωτική πολιτική στις τιμές των Προγραμμάτων. Ο Εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει με την αποδοχή των παρόντων όρων και Προϋποθέσεων ότι σε περίπτωση προπληρωμής εκπτωτικού πακέτου στο σύνολο ή κατά μέρος του, το εν λόγω ποσό δεν επιστρέφεται αν ο Εκπαιδευόμενος καταγγείλει για οποιοδήποτε λόγο την παρούσα και διακόψει την παρακολούθηση του Προγράμματος. Τυχόν εκπτωτικές πολιτικές της Σχολής αποφασίζονται κατά την απόλυτη κρίση της, ενδέχεται να υπόκεινται σε ειδικούς όρους ενδεικτικά σε σχέση με τη διάρκεια, τον αριθμό των ωφελούμενων, το Πρόγραμμα το οποίο θα ενταχθεί κτλ και θα είναι ελεύθερα ανακλητές από την Σχολή.

2.8. Για τη διενέργεια των πληρωμών με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας η Επιχείρηση συνεργάζεται με τρίτους παρόχους οι οποίοι διαχειρίζονται με ασφάλεια στο περιβάλλον τους τα στοιχεία συναλλαγών.

 

3. Προθεσμία παροχής υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Τα Προγράμματα παρέχονται τις εκάστοτε αναφερόμενες σε αυτά ημέρες και ώρες.

 

4. Υποχρεώσεις- ευθύνη Εκπαιδευόμενου

4.1. Ο Εκπαιδευόμενος υποχρεούται να καταβάλει το κόστος του Προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 ανωτέρω.

4.2. Ο Εκπαιδευόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται μεταξύ άλλων:

i) με τον Κανονισμό Λειτουργίας, του οποίου ο Εκπαιδευόμενος δηλώνει ότι έλαβε γνώση με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων,

ii) με τον Κανονισμό Υγιεινής και Ασφάλειας (εφεξής «Κανονισμός Ασφαλείας») του οποίου ο Εκπαιδευόμενος δηλώνει ότι έλαβε γνώση με την αποδοχή των παρόντων όρων και Προϋποθέσεων,

iii) με τους όρους πληρωμής που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

4.3. Σε περίπτωση ζημίας, καταστροφής ή αλλοίωσης υλικού/εργαλείου/μηχανήματος/εξοπλισμού της Σχολής εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του κατά παράβαση των Οδηγιών του διδάσκοντα καθηγητή ή του Κανονισμού Ασφαλείας ή του Κανονισμού Λειτουργίας ή για οποιονδήποτε λόγο με υπαιτιότητα του Εκπαιδευόμενου, ο Εκπαιδευόμενος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε ζημίας, οποιουδήποτε είδους έναντι της Σχολής και παντός τρίτου.

4.4. Ο Εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει την εκπαίδευση που θα του παρέχει η Σχολή κατά την έναρξη του Προγράμματος, σε σχέση με τους Κανόνες της Υγιεινής & Ασφάλειας του χώρου, με την ασφαλή χρήση και συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων χειρός και να ακολουθεί απαρέγκλιτα τις οδηγίες του διδάσκοντα καθηγητή. Η διάρκεια και το περιεχόμενο της ανωτέρω εκπαίδευσης αναγνωρίζεται από τον Εκπαιδευόμενο ως κατάλληλο και επαρκές μέτρο ασφαλείας για την προστασία του από ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Μη παρακολούθηση της ανωτέρω εκπαίδευσης από τον Εκπαιδευόμενο για οποιονδήποτε λόγο παρέχει το δικαίωμα στην Σχολή να μην επιτρέψει την παρακολούθηση του Προγράμματος από τον Εκπαιδευόμενο, στην οποία περίπτωση ό,τι ποσό έχει προκαταβληθεί από τον Εκπαιδευόμενο, δεν επιστρέφεται.

4.5. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και Προϋποθέσεων, ο Εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι παρά τη λήψη από την Σχολή των ανωτέρω εύλογων μέτρων ασφαλείας και επιμέλειας μεταξύ των οποίων και της εκπαίδευσης σε σχέση με τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας του χώρου, η παρακολούθηση του Προγράμματος από πλευράς του εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα. Ο Εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση ατυχήματος που τυχόν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, φέρει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και παραιτείται με την υπογραφή της παρούσας του δικαιώματός του να στραφεί εναντίον της Σχολής για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας.

 

5. Διάρκεια σύμβασης

Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης μέσω Προγραμμάτων είναι ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ορίζεται ως διάρκεια του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διάρκειας του Προγράμματος η παρούσα λύεται αυτοδικαίως εκτός αν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών εγγράφως αναπλήρωση ωρών του Προγράμματός με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 2.6 ανωτέρω.

 

6. Μη ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης του Εκπαιδευόμενου – Δικαίωμα καταγγελίας/διακοπή παρακολούθησης από τον Εκπαιδευόμενο

6.1. Υπαναχώρηση για τα Προγράμματα:

re to add your own text and edit me. It's easy.

6.1.1. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των υπηρεσιών Εκπαίδευσης, ο Εκπαιδευόμενος δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που αφορά τα Προγράμματα. Κατά τα λοιπά ισχύει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης που αφορά τα Προγράμματα με βάση το άρθρο 6.2 κατωτέρω.

6.2. Καταγγελία από τον Εκπαιδευόμενο σε σχέση με τα Προγράμματα:

6.2.1 Ο Εκπαιδευόμενος δύναται να καταγγείλει την παρούσα αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα Προγράμματα εκπαίδευσης οποτεδήποτε εφόσον ο ίδιος:

i) ενημερώσει εγγράφως τη Σχολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@askardamykti.com τουλάχιστον 10 ημέρες πριν.

ii) έχει καταβάλει το κόστος του Προγράμματος μέχρι και την ολοκλήρωση του μήνα εντός του οποίου έγινε η γνωστοποίηση της καταγγελίας στην Σχολή. Ειδικότερα σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η εξόφληση του Προγράμματος με μηνιαίες δόσεις, ο Εκπαιδευόμενος υποχρεούται να εξοφλήσει εντός 5 ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση το σύνολο των δόσεων μέχρι και την μηνιαία δόση του μήνα εντός του οποίου προέβη στην ανωτέρω γνωστοποίηση, ανεξαρτήτως των ωρών του Προγράμματος που έχει παρακολουθήσει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας

6.3. Σε περίπτωση προεξόφλησης/προκαταβολής του συνολικού ή μέρος του κόστους του Προγράμματος, το υπολειπόμενο ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του Προγράμματος, δεν επιστρέφεται.

6.4. Σε περίπτωση καταγγελίας, το ποσό για τη δέσμευση θέσης δεν επιστρέφεται.

 

7. Καταγγελία της σύμβασης από τη Σχολή

7.1 Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών Εκπαίδευσης μέσω παρακολούθησης Προγραμμάτων να καταγγείλει την παρούσα οποτεδήποτε αζημίως, με προηγούμενη ενημέρωση και άμεση έναρξη ισχύος της καταγγελίας εντός 1 ημέρας από την ανωτέρω γνωστοποίηση (δεκτή και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της των παρόντων όρων και Προϋποθέσεων από τον Εκπαιδευόμενο, οι οποίοι αναγνωρίζονται όλοι ως ουσιώδεις

ii) Σε περίπτωση μη καταβολής της μηνιαίας δόσης από τον Εκπαιδευόμενο εντός 5 ημερών από τη δήλη ημέρα.

iii) Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου του Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Ασφάλειας από τον Εκπαιδευόμενο.

7.2. Σε περίπτωση κατάργησης, συνένωσης ή διάσπασης τμήματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 κατωτέρω.

 

8. Σύσταση- Συγχώνευση- Κατάργηση τμημάτων Προγραμμάτων

8.1. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της:

α) να αναπροσαρμόζει αζημίως το περιεχόμενο, εισηγήσεις, ύλη, διάρκεια, διδάσκοντες καθηγητές του Προγράμματος ή/και αριθμό συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, όποτε το κρίνει αναγκαίο, με προηγούμενη ενημέρωση των Εκπαιδευόμενων.

β) Οποτεδήποτε ακόμα και μετά την έναρξη λειτουργίας ενός Προγράμματος, να καταργεί ή/και να συνενώνει ή/και διαχωρίζει τμήματα, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων. Ειδικότερα:

i) Σε περίπτωση κατάργησης Προγράμματος με πρωτοβουλία της Σχολής μετά την έναρξη λειτουργίας του, ο Εκπαιδευόμενος υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Προγράμματος μέχρι την κατάργηση του Προγράμματος, όπως αυτό θα υπολογιστεί από την Σχολή με αναλογική αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την αρχικώς ορισθείσα στο Πρόγραμμα ημερομηνία ολοκλήρωσής του. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος του Προγράμματος έχει ήδη προκαταβληθεί από τον Εκπαιδευόμενο, το ποσό που αναλογικά αντιστοιχεί στον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την αρχικώς ορισθείσα στο Πρόγραμμα ημερομηνία ολοκλήρωσής του επιστρέφεται από την Σχολή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη γνωστοποίηση κατάργησης του Προγράμματος με καταβολή του ποσού αυτού σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Εκπαιδευόμενος.

ii)Σε περίπτωση συγχώνευσης τμήματος με πρωτοβουλία της Σχολής, η τελευταία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον Εκπαιδευόμενο, ο δε Εκπαιδευόμενος υποχρεούται μέσα σε 5 ημέρες από την ενημέρωσή του να δηλώσει αν συμφωνεί να συμμετέχει στο συνενωμένο τμήμα. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν απαντήσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία θεωρείται από τα μέρη ότι ΔΕΝ συμφωνεί να συμμετέχει στο νέο τμήμα και η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τη θέση σε άλλο ενδιαφερόμενο κατά την κρίση της. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος ενημερώσει έγκαιρα την Σχολή για την αδυναμία του να συμμετέχει στο νέο Πρόγραμμα, ακολουθεί η διαδικασία επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 8.1. β) i.

8.2 Σε περίπτωση μη σύστασης τμήματος με υπαιτιότητα της Σχολής, η Σχολή θα επιστρέφει τυχόν καταβληθείσα ποσό για δέσμευση θέσης με αντιλογισμό της κίνησης μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Εκπαιδευόμενος δηλώνει ότι συμφωνεί με τον προαναφερθέντα τρόπο επιστροφής του ποσού.

8.3 Στις περιπτώσεις 8.1 και 8.2 όπου η Σχολή προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων, η Σχολή ενημερώνει με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μήνυμα κειμένου στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο τον Εκπαιδευόμενο για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Στις περιπτώσεις που η επιστροφή γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ο Εκπαιδευόμενος οφείλει να υποδείξει στη Σχολή τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεση του ποσού, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω αλληλογραφίας, μετά την πάροδο των οποίων ο Εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει ότι η Σχολή δεν υποχρεούται να επιστρέφει τα ανωτέρω ποσά.

 

9. Βεβαίωση παρακολούθησης – κριτήρια συμμετοχής σε Πρόγραμμα

9.1. Η Σχολή χορηγεί στον Εκπαιδευόμενο βεβαίωση παρακολούθησης, με την ολοκλήρωση των ωρών παρακολούθησης του Προγράμματος, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο Εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει κατ’ελάχιστον το 80% της προβλεπόμενης διάρκειας του Προγράμματος Σπουδών όπως περιγράφεται στην παρούσα.

β) Ο Εκπαιδευόμενος να έχει εγκαίρως, πλήρως και προσηκόντως καταβάλει το σύνολο των κόστους του Προγράμματος.

9.2. Ο Εκπαιδευόμενος ρητώς αναγνωρίζει με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι τυχόν βεβαίωση παρακολούθησης που παρέχεται από την Σχολή δεν αποτελεί, αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο έγγραφο. Τυχόν προσδοκώμενη επαγγελματική αποκατάσταση δεν εξασφαλίζεται με την απόκτηση της παραπάνω βεβαίωσης.

 

10. Ευθύνη Επιχείρησης

Η Σχολή δε φέρει ευθύνη για την έλλειψη ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σε περιπτώσεις που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας καθώς και επίσης αν είναι αποτέλεσμα υπαίτιας πράξης ή παράλειψης του Πελάτη ή τρίτου προσώπου που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής της Επιχείρησης. Τα μέρη συμφωνούν ότι δεν αποτελούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας τα καιρικά φαινόμενα και οι απεργίες των μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

11. Πνευματική ιδιοκτησία- σήματα

11.1. Ο Εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι η κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του εκπαιδευτικού υλικού, σημειώσεων, βιβλίων, εντύπων, έργων κλπ που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται ή διατίθενται στον Εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ανήκει κατά περίπτωση στον διδάσκοντα καθηγητή, στην Σχολή ή σε οποιονδήποτε άλλο νόμιμο κύριο/κάτοχο/δικαιούχο. Ο Εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω στο πλαίσιο του Προγράμματος και μόνο και για ιδιωτική του χρήση. Σε καμία περίπτωση η Σχολή δεν παραχωρεί ούτε μεταβιβάζει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα στον Εκπαιδευόμενο να περιορίζει, αλλοιώνει ή καταργεί οποιοδήποτε δικαίωμα οποιασδήποτε μορφής επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του διδάσκοντα καθηγητή, της Σχολής ή οποιουδήποτε νόμιμου κυρίου/κατόχου/δικαιούχου. Κατά τα λοιπά απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή και μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, μετάδοση, πώληση, παραχώρηση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση, αλλοίωση καθώς και κάθε μορφής εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Σχολής.

11.2. Ο Εκπαιδευόμενος, εφόσον και στο βαθμό που επιθυμεί στο πλαίσιο του Προγράμματος να δημιουργήσει ένα έργο με τη συνδρομή ή όχι του διδάσκοντος καθηγητή και με τη χρήση υλικών και εξοπλισμού της Σχολής, δηλώνει ότι δεν παραβιάζει τυχόν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή όποιο άλλο δικαίωμα τρίτου και ότι συμμορφώνεται πλήρως με την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ).

11.3. Ο Εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει ότι τα εμπορικά σήματα, η εμπορική επωνυμία, άλλα σύμβολα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσης, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της Σχολής ή του εκάστοτε δικαιούχου και ότι το δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτών δεν θα θεωρηθεί παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών στον Εκπαιδευόμενο για να κάνει χρήση αυτών.

 

12. Προσωπικά δεδομένα

Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη Σχολή ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

13. Τελικοί Όροι

13.1.Οι ανωτέρω Όροι Χρήσεως δεσμεύουν συνολικά τους Εκπαιδευόμενους/Πελάτες και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών.

13.2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους και Προϋποθέσεις κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί, τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

13.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

13.4. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

13.5. Εναλλακτική επίλυση των διαφορών: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Εκπαιδευόμενος έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με συναλλαγή που είχε με την Ιστοσελίδα μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στο email info@askardamykti.com προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

 

Τελευταία ενημέρωση 30-8-2023

bottom of page