ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΒΜ1 ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ασκαρδαμυκτί», στο εξής η σχολή, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργία της και με σκοπό την ομαλή σχέση και συνεργασία των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή των μαθητών, των εκπαιδευτών, του προσωπικού (Γραμματείας και λοιπού προσωπικού) και της Διεύθυνσης της σχολής, έχει συστήσει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας τον οποίο πρέπει όλοι οι παραπάνω να γνωρίζουν και να τηρούν απαρέγκλιτα.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό μεταξύ τους αλλά και την δέουσα προσοχή προς τον χώρο της σχολής.

 2. Οποιοσδήποτε αντιληφθεί εντός της σχολής συνάνθρωπο του να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, οφείλει να το αναφέρει αμέσως σε εκπαιδευτή, ή/και την γραμματεία, ή/και την Διεύθυνση της σχολής.

 3. Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω αντιληφθεί καταστροφή ή αλλοίωση υλικού/εργαλείου/μηχανήματος/εξοπλισμού, οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην γραμματεία ή/και την Διεύθυνση της σχολής.

 4. Για κάθε καταστροφή ή αλλοίωση υλικού/εργαλείου/μηχανήματος/εξοπλισμού που δεν οφείλεται στην εκπαιδευτική διαδικασία ή σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή άλλων δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής φύσης, η ευθύνη για την επισκευή ή την αντικατάσταση βαραίνει αποκλειστικά εκείνον ή εκείνους που προξένησαν την βλάβη.

 5. Για την ασφάλεια και την διαφύλαξη των προσωπικών ειδών των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς η σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη.

 6. Απαγορεύεται η κατοχή, μεταφορά, διακίνηση και χρήση απαγορευμένων ουσιών στον εσωτερικό, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο της σχολής.

 7. Η σχολή διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να απομακρύνει τον οποιοδήποτε δεν έχει κόσμια συμπεριφορά ή κρίνει ότι αποτελεί κίνδυνο για τη σχολή και τους παραβρισκόμενους

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο μαθητής πρέπει να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς και ιδιαίτερα να φροντίζει ώστε στη λήξη του μαθήματος οι χώροι εκπαίδευσης να παραδίδονται πάντα καθαροί και τακτοποιημένοι.

 2. Ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία χειρός, τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα μηχανήματα/όργανα, καθώς και τα βιβλία της σχολής καθ’ υπόδειξη του δασκάλου, δείχνοντας την δέουσα προσοχή και επιμέλεια και να φροντίζει για την καλή τους κατάσταση.

 3. Ο μαθητής μπορεί να κάνει χρήση του χώρου και του εξοπλισμού και εκτός του ωραρίου των μαθημάτων του, μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με τη σχολή για τη διαθεσιμότητα του χώρου και τη διαθεσιμότητα δασκάλου ή άλλου επόπτη.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

 1. Ο μαθητής πρέπει να προσέρχεται στην ώρα του. Σε περίπτωση που αργήσει πέραν των 30 λεπτών από την έναρξη θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τον εκπαιδευτή για την παρακολούθηση του υπόλοιπου μαθήματος.

 2. Τα μαθήματα γίνονται σε τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του τρίωρου και εντός ενός εύλογου διαστήματος 30 λεπτών ο μαθητής οφείλει να αποχωρήσει από το χώρο διδασκαλίας (εκτός αν έχει προηγηθεί άλλη συνεννόηση με το δάσκαλο ή τη σχολή)  ώστε να προετοιμαστεί ο χώρος για να υποδεχθεί τα επόμενα τμήματα.

 3. Στην εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται προαιρετικά ένα δεκάλεπτο διάλλειμα για κάθε πενήντα λεπτά διδασκαλίας, εκτός από την τελευταία ώρα της ημερήσιας εκπαίδευσης, κατά την οποία το τελευταίο δεκάλεπτο διατίθεται για την καθαριότητα και την τακτοποίηση του χώρου εκπαίδευσης.

 4. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους της σχολής.

 5. Για τη χρήση κινητού τηλεφώνου ο μαθητής θα πρέπει να εξέλθει από την αίθουσα που γίνεται το μάθημα.  

 6. Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών κατόπιν συναίνεσης του δασκάλου. Απαγορεύεται η ηχογράφηση, μαγνητοσκόπηση, βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 7. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι εργάζεται μέσα σε ομάδα, να σέβεται τις δημιουργίες των συμμαθητών του και να αποφεύγει την αντιγραφή πρωτότυπων ιδεών.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 1. Το περιεχόμενο του εκάστοτε τμήματος περιγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους είτε μέσω του επίσημου Site της σχολής είτε σε έντυπη μορφή.  Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα σπουδών αν το κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους μαθητές για αυτές τις αλλαγές

 2. Δεδομένης της πρακτικής φύσης των μαθημάτων η διάρκεια που έχει οριστεί για το εκάστοτε τμήμα μπορεί να αυξομειωθεί κατά 1-2 τρίωρα χωρίς να αλλάξει το κόστος.

 3. Η σχολή παρέχει τα απαραίτητα υλικά σε βασικές αποχρώσεις και ποιότητες για την διεξαγωγή του κατασκευαστικού μέρους του μαθήματος, εκτός των τμημάτων για τα οποία αναφέρεται το αντίθετο. Ο μαθητής κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή μπορεί να φέρει δικά του υλικά αποκλειστικά με δική του ευθύνη για την ποιότητα και την καταλληλόλητα και χωρίς να διαφοροποιούνται τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του τμήματος.

 4. Οι σημειώσεις του κάθε μαθητή είναι δικές του και μόνο. Ο μοναδικός υπεύθυνος για τυχόν διανομή σημειώσεων στο τμήμα είναι η σχολή και ο εκάστοτε εισηγητής του μαθήματος.

 5. Τα αντικείμενα που κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών, τα παίρνει ο μαθητής μετά το πέρας των μαθημάτων ή κατά τη στιγμή της διακοπής της φοίτησης του. Ωστόσο μέχρι την ολοκλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του σπουδαστή (μέχρι και την ημέρα της διακοπής ή ολοκλήρωσης της φοίτησης) τα αντικείμενα παραμένουν ιδιοκτησία της σχολής.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Η σχολή δημιουργεί τμήματα ανάλογα τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα. Επιλέγει δε, πάντοτε κατά την κρίση της, τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.

 2. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ένα τμήμα ακόμα και αν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, αν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την λειτουργία του. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής οφείλει να εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που έχει προς την σχολή, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που έχει παρακολουθήσει, μέχρι και τη στιγμή της ακύρωσης. Αν έχει ήδη προκαταβάλει μεγαλύτερο ποσό, η σχολή υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα το επιπλέον ποσό.

 3. Η σχολή έχει δικαίωμα να συγχωνεύει ή να διασπά τμήματα αν το κρίνει απαραίτητο.

ΑΡΓΙΕΣ

Η σχολή παραμένει κλειστή τις παρακάτω ημέρες. Οι ημέρες αυτές έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των τμημάτων και δεν αναπληρώνονται καθότι δεν καταμετρούνται στα διδακτικά τρίωρα που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών :

 • Όλες τις Κυριακές του έτους

 • Διακοπές καλοκαιριού: όλο τον Αύγουστο

 • Διακοπές Χριστουγέννων: από 24/12 έως 2/1

 • Διακοπές του Πάσχα: από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη μετά το Πάσχα

 • Καθαρή Δευτέρα

 • 25η Μαρτίου

 • 28η Οκτωβρίου

 • 1η Μαΐου

 • Αγίου Πνεύματος

 

Επίσης, προληπτικά και για λόγους ασφαλείας η σχολή παραμένει κλειστή τις

 • 17 Νοεμβρίου – επέτειος Πολυτεχνείου

 • 6 Δεκεμβρίου – επέτειος θανάτους Αλέξη Γρηγορόπουλου

 

Για οποιεσδήποτε άλλες μέρες χαθούν η σχολή οφείλει να ορίσει ημέρα αναπλήρωσης του χαμένου μαθήματος.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

 1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απουσίας (μεμονωμένης ή συνεχιζόμενης) του μαθητή, ο ίδιος δεν απαλλάσσεται από τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι σπουδές συνίστανται σε ολοκληρωμένες ενότητες και η παρακολούθηση τους όπως και οι οικονομικές οφειλές είναι συνεχόμενες και απαιτητές μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης ή διακοπής.

 2. Σε περίπτωση απουσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται η γραμματεία εκ των προτέρων.

 3. Σε περίπτωση απουσίας και ανάγκης για αναπλήρωση, θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τη γραμματεία της σχολής για το αν υπάρχει διαθεσιμότητα σε άλλο παράλληλο τμήμα για την αναπλήρωση χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται αναπλήρωση σε τιμή ιδιαίτερου μαθήματος, πάντοτε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του καθηγητή. Η σχολή δέχεται την αναπλήρωση αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση του σπουδαστή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υποχρεωμένη να αναπληρώσει χαμένα, από υπαιτιότητα του μαθητή, μαθήματα ή να τον απαλλάξει από τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

 4. Τα δίδακτρα για ιδιαίτερο μάθημα ορίζονται στα 20€/ώρα διδασκαλίας. Τα εν λόγω δίδακτρα μπορούν να τροποποιηθούν από την σχολή και ο ενδιαφερόμενος μαθητής πρέπει να απευθύνεται στην Γραμματεία για το ύψος των διδάκτρων ιδιαίτερου μαθήματος που ισχύει κάθε φορά.

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 1. Οι δόσεις που συμφωνούνται είναι συνεχόμενες μηνιαίες, απαιτητές την πρώτη του εκάστοτε μήνα, με δυνατότητα εξόφλησης στο πρώτο 10ημερο του ιδίου μήνα.

 2. Οι εκπτώσεις λόγω ανεργίας ή φοιτητικής ιδιότητας λογίζονται σε κάθε πληρωμή ξεχωριστά με την επίδειξη ενεργής κάρτας ανεργίας ή φοιτητικού πάσο.

 3. Η προκαταβολή που απαιτείται για τη δέσμευση μίας θέσης δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στο σπουδαστή εκτός εάν τελικά δεν συσταθεί τμήμα από υπαιτιότητα της σχολής.

 4. Σε περίπτωση εκπτωτικού πακέτου κατά το οποίο προπληρώνεται όλο ή μέρος του ποσού, το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο μαθητής διακόψει τη φοίτησή του.

 

Διακοπή φοίτησης

 1. Ο κάθε μαθητής μπορεί να διακόψει τη φοίτησή άμεσα και ανά πάσα στιγμή, αφού πρώτα ενημερώσει εγγράφως τη γραμματεία της σχολής (δια ζώσης ή με email στο info@askardamykti.com) ώστε να πάψει η ισχύς της σύμβασης εκπαίδευσης. Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει άμεσα τις οικονομικές του υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις δόσεις μέχρι και την τρέχουσα δόση κατά τη στιγμή της κοινοποίησης της διακοπής.  

 2. Σε κάθε περίπτωση για την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της βεβαίωσης παρακολούθησης ο μαθητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων και οι απουσίες του να μην υπερβαίνουν το 20% των συνολικών ωρών παρακολούθησης. Επίσης θα πρέπει να έχει καλύψει όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις.

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

 1. Η σχολή θα χρησιμοποιεί φωτογραφικό υλικό που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τα έργα των μαθητών  ή και  στιγμιότυπα του μαθήματος για τις προωθητικές της ενέργειες. Τα πρόσωπα των μαθητών δεν θα εμφανίζονται στις φωτογραφίες εκτός εάν το έχουν ρητά αποδεχθεί στο έντυπο συγκατάθεσης. 

 

Υ&Α

 1. Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τον Κανονισμό Υγιεινής και Ασφάλειας της σχολής και να ζητήσει διευκρινίσεις σε περίπτωση που κάτι δεν είναι κατανοητό ή ξεκάθαρο. Ιδιαίτερα πρέπει να τηρεί κάθε στιγμή τα μέτρα ασφαλείας, να φέρει πάντα τα μέσα ατομικής προστασίας του και να αποφεύγει να κάνει χρήσης υλικών/μηχανών/εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού, ακόμα και με την προτροπή τρίτου, συναδέλφου/εκπαιδευτή/εισηγητή/συνεργάτη/διοικητικού προσωπικού, εάν δεν έχει εκπαιδευτεί από την σχολή για την χρήση του.

 

Στείλτε μας το μήνυμά σας

Δεληγιάννη 6 & Σπύρου Τρικούπη στα Εξάρχεια, 210 88 19 784 - 6953 088 538, info@askardamykti.com